Avatar
sey4eto1 .
Benchmark on GTX 1650 - https://youtu.be/08Az48nJDwY